ANTAKYA (HATAY) İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Antakya ilinin ekonomisi tarım ağırlıklı olup topraklarının %50’si tarım alanıdır. Toprakları bereketli ovalarla kaplıdır. Antakya ili imalât sanayinin genel yapısına bakıldığında İskenderun ve Dörtyol dışındaki ilçelerde tarıma dayalı sanayi tesislerinin yoğunluk kazandığı görülmektedir. Gerek istihdam hacmi, gerekse yarattığı katma değer açısında demir-çelik sektörü Antakya ili imalat sanayinin itici gücüdür.

Maden kaynakları bakımından Antakya ili zenginlikler sunmaktadır. Akıllıçay altın sahası;

%5 gr/m 3 tenörlü olup 50.000 m 3 mümkün rezerve sahiptir. Yine Kisecikköy altın sahasında 4 gr/ton Au tenörlü 450.000 ton mümkün altın rezervi mevcuttur.


Dörtyol yöresindeki alüminyum sahalarında %15-25 Al 2 O 3 ve %30-40 Fe 2 O 3 tenörlü 70.000.000 ton görünür+muhtemel rezerv bulunmaktadır. Yöredeki demirli boksit yatakları rezervleri yüksek olmakla birlikte, teknolojik sorunlar nedeniyle işletilememektedir. Söğüt-Hassa sahasında % 4 Cu tenörlü zuhur bulunmakta olup, küçük boyutlu olduğundan rezerve yönelik çalışma mevcut değildir. Kırıkhan-Kostal demir yatağında, tenörü % 33.76 Fe, % 19.30 SiO 2 ve %

11.76 Al 2 O 3 olan 1.742.437 ton görünür+muhtemel, tenörü % 15-20 Fe, % 25-40 SiO 2 ve % 9-12 Al 2 O 3 olan 1.293.650 ton görünür+muhtemel ve tenörü % 25-35 Fe olan 2.970.800 ton mümkün rezervler tespit edilmiştir. Yatağın % 15-35 Fe tenörlerinde toplam görünür+muhtemel rezervi ise 3.036.087 tondur. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Kızıldağ’da bulunan 5 adet krom sahasında % 35-44 Cr 2 O 3 tenörlü 209.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv tespit edilmiştir. Süveydiye-Düden-Karasuyu köyü’nde saf civa kalıntıları bulunmaktadır. Bunların Romalılar devrinden kalma civa stokları olduğu düşünülmektedir.

 

Antakya ili, Endüstriyel hammaddeler yönünden de zenginlikler sunmaktadır. Çimento hammaddeleri açısından İskenderun civarında 4.000.000 ton kireçtaşı,1.200.000.000 ton marn ve 480.000.000 ton kil rezervi bulunmaktadır. İskenderun civarında % 32-33 CaO, %18-19 MgO tenörlü 60.000.000 ton muhtemel dolomit rezervi mevcuttur. İsdemir kalker ocağında ise %96,30 CaCO 3 , %1.98 SiO 2 , %0,4 MgO tenörleri tespit edilmiş olup, yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir. Dörtyol-Erzin, Çınarlı Dere sahasında 33 ton görünür, 720 ton muhtemel rezervi küçük bir manyezit oluşuğu bulunmaktadır. İskenderun siyahı olarak bilinen mermer sahasında blok veriminin düşüklüğü nedeniyle terkedilmiş bir mermer ocağı bulunmaktadır.

 

ALTIN (Au)

Akıllıçay Au Sahası

Tenör             : <% 0.5 gr/m Au

Rezerv           : 50.000 m 3 mümkün rezerv.

KisecikKöy Au Sahası

Tenör             : % 4 gr/ton Au

Rezerv           : 450.000 ton mümkün rezerv.


ALUMİNYUM (Al)

Dörtyol yöresindeki Sahalar

Tenör             : % 15.00-25.00 Al2O3, % 30.00-40.00 Fe

Rezerv           : 70.000.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

 

ASBEST (Asb)

Gökyar, Kurudere, Fellahın Mezarı, Fehminin Yolu, Kamışlıpınar, Sümberi Karlığı, Kişe Çayı, Incirlipınar, Olukpınar Sahaları

Tenör             : % 4-15 asbest, lif uzunlukları 1-5 mm

Rezerv           : 1.637.700 ton görünür, 2.566.075 ton muhtemel, 3.543.500 ton mümkün rezerv.

 

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)

Söğüt-Hassa Zuhuru

Tenör             : % 4 Cu

Rezerv           :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.


CİVA (Hg)

Süveydiye-Düden-Karasuyu Köyü Zuhuru

Tenör             : Saf civa kalıntıları

Rezerv           : Romalılar devrinden kalma civa stok alanı olduğu düşünülmektedir.

 

ÇİMENTO HAMMADDELERİ (Çmh)

İskenderun civarı

Kalite              :-

Rezerv           : 4.000.000.000 ton kireçtaşı, 1.200.000.000 ton marn, 480.000.000 ton kil.


DEMİR (Fe)

Kırıkhan-Kastal Demir Yatağı

Tenör           : % 15-35 Fe

Rezerv        :Tenörü % 33.76 Fe, % 19.30 SiO 2 , % 11.76 Al 2 O 3 olan 1.742.437 ton görünür+muhtemel, tenörü % 15-20 Fe olan 1.293.650 ton görünür+muhtemel, tenörü % 25-35 Fe olan 2.970.800 ton mümkün rezervler olup yatağın toplam görünür+muhtemel rezerv (% 15-35 Fe) 3.036.087 tondur.


DOLOMİT(Dol)

İskenderun Çevresi

Tenör             : % 32-33 CaO, % 18-19 MgO

Rezerv           : 60.000.000 ton muhtemel rezerv.

FOSFAT (P)

Yayladağı-Bezge Glokonili Fosfat Sahası

Tenör             : % 7.87-13 P2O5

Rezerv           : 2.356.000 ton görünür+muhtemel, 606.000 ton mümkün rezerv.

 

KİREÇTAŞI (Kçt)

İsdemir Kalker Ocağı

Tenör             : % 96.30 CaCO3, % 1.98 SiO2, % 0.4 MgO

Rezerv           : Yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir.

 

KROM (Cr)

Etibank' a ait 5 krom sahası: Kızıldağ krom sahaları

Tenör             : % 35-44 Cr2O3

Rezerv           : 209.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.

 

MANYEZİT (Mag)

Dörtyol-Erzin, Çınarlı Dere Sahası

Tenör             :-

Rezerv           : 33 ton görünür, 720 ton muhtemel rezerv.

 

MERMER (Mr)

İSKENDERUN SİYAHI

Kalite              : Siyah, parlak renkli

Rezerv           : Blok verimi düşük , zaman zaman işletilmekte.
Kaynak : mta.gov.tr